Kancelaria Notarialna
Monika Brajczewska-Ginel
tel. (22) 875 49 34
kom. 514 781 499
ginel@notariusze.waw.pl

Sprzedaż lub darowizna działki

 • numer księgi wieczystej

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania)

 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP

 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży)

 • warunki i data wydania działki

 • nr konta bankowego

 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy

 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział

 • mapa sytuacyjna do celów prawnych